První letošní setkání s rezorty: představení nové strategie rovnosti žen a mužů a aktualizace akčního plánu k prevenci genderově podmíněného násilí

V úterý 30. března 2021 se online uskutečnilo první letošní pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální podmínky na jednotlivých rezortech pro naplňování vládou nedávno schválené Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, které s přítomnými na úvod setkání osobně diskutovala i zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Odbor rovnosti žen a mužů dále informoval o dosavadním plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020 a návrhu jeho aktualizace. Zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR představila výstupy výzkumu zaměřeného na dopady pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím.

Source: Vlada ČR
Zobrazit více: První letošní setkání s rezorty: představení nové strategie rovnosti žen a mužů a aktualizace akčního plánu k prevenci genderově podmíněného násilí